Fakty, liczby i wszystko inne, co przychodzi Ci do głowy.
Zostałem/am poinformowany/a, że: Administratorem moich danych osobowych jest Piotr Pierścionek ul. Mogilska 25/1012 31-542 Kraków, NIP: 944-20-38-168 dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu oferowania mi bezpośrednio produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne lub marketingowe; dane osobowe Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnę zgodę lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu; przysługują mi następujące prawa: a. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; b. prawo do sprostowania danych osobowych; c. prawo do usunięcia danych osobowych; d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. prawo do przeniesienia danych osobowych; f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych; g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją; h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres: info@firmakontrainternet.pl
Loading...